Hägersten i december 2008.

Informationsblad för Dig som är medlem i Bostadsrättsföreningen Räkningen 2

Nedan följer en sammanställning av information som kan vara av intresse för Dig som medlem i Bostadsrättsföreningen Räkningen 2. Detta informationsblad är avsett att bidra till att bibehålla föreningen välskött samt att upprätthålla samtliga medlemmars trivsel.

Andrahandsuthyrning enl. stadgarna:

En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsrättshavare ska skriftligen ansöka hos styrelsen om samtycke till upplåtelsen. I ansökan ska skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den ska pågå samt till vem lägenheten ska upplåtas.

Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Styrelsens beslut kan omprövas av hyresnämnden.

Kabel-TV och bredband:

I fastigheten är bredband och kabel-tv anslutet till Comhem. TV1, TV2 och TV4 är gratis analogkanaler. Övrigt utbud (bredband och utökat antal TV-kanaler) tecknar bostadsrättshavaren direkt med Comhem.
Vidare finns fiberanslutning, vi företaget OWN-IT, indraget i varje lägenhet. Lägenhetsinnehavaren tecknar själv avtal.

1.      Tvättstuga och mangelrum

Tvättstugan och mangelrummet ligger i källaren mellan nr 13 och nr 15. Nyckeln till tvättstugan hänger i skåpet utanför tvättstugan och skall hängas tillbaka efter avslutat tvättpass. Bokning sker med "bokningsnyckel" på den tavla som sitter utanför tvättstugan.  De tvättider som kan bokas är 08.00 – 12.00 , 12.00 – 16.00 samt 16.00-22.00. 

 

Det är inte tillåtet att använda någon av de maskiner som finns i tvättstugan under de tider som inte är bokningsbara, d.v.s. mellan kl. 22.00 och 08.00. Då tvättstugan ligger direkt under lägenheterna medför det stora olägenheter för de medlemmar som bor ovanför tvättstugan om den används under de aktuella tiderna. 

 

Tänk på att städa tvättstugan efter avslutat tvättpass. Detta innebär att torktumlaren skall rengöras från ludd, tvättmaskinerna och torktumlaren skall torkas av och golvet skall våttorkas. Städredskap finns i tvättstugan.

 

Närmare instruktioner för bokning och användande av tvättstugan och mangelrummet finns i anslutning till dessa. 

 

2.      Bastu

Efter det att föreningen valt att dra in fjärrvärme i fastigheten i stället för att använda olja för uppvärmning frigjordes det utrymme som tidigare utgjorde pannrum. Detta rum gjordes under åren 2001/2002 om till bastu.

Bastun ligger i anslutning till cykelförrådet och bokas på den lista som sitter utanför dörren. Det tar ca 30 – 45 minuter innan bastun är uppvärmd. I bastuutrymmet finns dusch och toalett. Tänk på att städa av efter Dig när Du använt bastun. Detta innebär att lavarna i bastun skall torkas av, toalett och dusch skall torkas och moppas, bordet skall torkas av och golvet skall moppas. Städredskap finns i bastuutrymmet. Observera att det inte är tillåtet att röka i fastighetens allmänna utrymmen, inklusive bastu med intilliggande utrymmen.

 

3.      Cykelförråd och redskapsbod

Cykelförrådet är uppdelat i cykelförråd och redskapsbod. I cykelförrådet finns möjlighet att förvara cyklar och i redskapsboden finns föreningens redskap för den som vill ägna sig åt trädgårdsskötsel. På väggen till höger i redskapsboden hänger en nyckel till vattenkranen som sitter på parkeringssidan för den som önskar tvätta sin cykel eller bil. Vattenslang hänger i redskapsboden och hängs tillbaka efter användning. 

 

4.      Parkeringsplatser och garage

Föreningen har för närvarande 13 parkeringsplatser och 3 garageplatser. För information om kösystem kontakta styrelsen.

Parkeringsplats nr 1, som ligger närmast Arvodesvägen, är en gästparkering och får tillfälligt brukas av den som har gäster på besök.

Angående Gästparkeringen så gäller: 

Platsen är i första hand avsedd att användas av gäster till boende i BRF räkningen 2, samt servicepersonal till fastigheten. 

Platsen får användas i tre dygn. Tanken är att besökande ska kunna parkera där över en veckoända.. 

Platsen får vidare användas av alla medlemmar i BRF Räkningen 2 för korttidsparkering (max ett dygn). 

Om behov av en längre tidsrymd skulle uppstå så kontakta styrelsen. 

5.      Förrådsutrymmen

De förråd som tillhör lägenheterna finns i källaren. Normalt sett har varje medlem två förråd, ett större och ett mindre. För allas trevnad måste alla medlemmar se till att det inte förvaras egendom i utrymmen utanför förråden. Detta är möjligt under korta övergångsperioder men inte som en permanent lösning. 

 

6.      Sopor och tidningar

Föreningen har tre soptunnor som står utanför nr 17. Det finns ännu ingen sopsortering. För tidningar finns en separat container.

Från och med årsskiftet 2004/2005 måste föreningen betala för hämtning av returpapper. En ny container har anskaffats för detta ändamål och den är placerad vid port 17. Läs anvisningarna på containerlocket och lägg inte in något annat än returpapper. Eventuella plastomslag ska tas bort och kastas med hushållssoporna.


Föreningen har inget grovsoprum men hyr en container vid vårstädningen varje år i vilken medlemmarna kan kasta sina grovsopor. Det är inte tillåtet att förvara grovsopor i redskapsboden eller cykelförrådet.

 

Sedan den 1 juli 2001 är det förbjudet att kasta el-avfall i hushållssoporna. El-avfall utgörs av säkringar (proppar), glödlampor, elsladdar samt elapparater av olika slag. I redskapsboden finns en förseglad låda med hål i locket. I denna låda kan man kasta el-avfall. Notera att det endast är tillåtet att kasta det som går ner i hålet. Större el-avfall får forslas bort av medlemmen själv. Notera också att det inte är tillåtet att kasta batterier i lådan för el-avfall.

GODS I KÄLLAREN:
Vi påminner om att brandmyndigheten inte tillåter förvaring av gods i utrymmena utanför källarkontoren och i källargångarna.
De som eventuellt har något där uppmanas att forsla bort det snarast.

 

7.      Fastighetsförvaltning

Eftersom föreningen inte köper in någon fastighetsförvaltning åligger det medlemmarna att själva utföra denna. Orsaken till att föreningen valt att inte låta en entreprenör utföra fastighetsförvaltningen är att medlemmarnas årsavgift skall kunna hållas på en så låg nivå som möjligt. Att medlemmarna själva utför förvaltningen är en starkt bidragande orsak till årsavgiftens låga nivå. För att detta system skall fungera är det dock mycket viktigt att samtliga medlemmar, som har möjlighet därtill, medverkar. Under rubrikerna nedan har styrelsen försökt sammanfatta de viktigaste uppgifter föreningens medlemmar förutsätts utföra.

 

7.1.   Gräsklippning

Gräsmattan bör klippas med ca en veckas mellanrum. Det finns ingen uppdelning av ansvaret för gräsklippning motsvarande listor för trappstädning. Den som anser att det är dags att klippa gräsmattan uppmanas att göra detta. Föreningen äger en elektrisk gräsklippare  och en bensindriven som står i cykelstallet.. För att uppladdningen skall räcka till hela gräsmattan måste klipparen laddas under 24 timmar före klippningen. För att ladda klipparen tas det brandgula handtaget ovanpå klipparen bort varpå man kan ansluta laddkabeln. Laddkabeln ligger på hyllan direkt till höger i redskapsboden. När klipparen anslutits lyser en röd lampa på klipparens ovansida. Det uppsamlade gräset kan spridas i slänten bakom husets östra sida. Bensin finns i el-förrådet i bastuutrymmet.

 

7.2.   Bevattning

Under torra somrar kan gräsmattan behöva bevattning. I redskapsboden finns vattenspridare som, med hjälp vattenslangen som också hänger i redskapsboden, kan användas. På ytterväggen mellan nr 13 och nr 17 finns en vattenkran till vilken vattenspridaren ansluts. Nyckeln till vattenkranen hänger på väggen till höger i redskapsboden.

 

7.3.   Snöskottning och sandning

Snöskottning och sandning skall ske vid behov. Det finns ingen uppdelning av ansvaret för snöskottning motsvarande listor för trappstädning. Den som anser att det är dags att skotta eller sanda uppmanas att göra detta. Snöslädar och snöskyfflar finns i redskapsboden. Om det är mycket snö kan det vara lättare att använda föreningens snöslunga som står i cykelförrådet. Snöslungan är låst men nyckel till denna finns att låna av styrelsen. När Du får nyckeln av styrelsen får Du även en instruktion om hur Du skall använda snöslungan. Det är förstås mycket viktigt att vi sandar gården och, ännu viktigare, trottoaren när det är halt ute. Sand och skopa finns i sandlådan utanför dörren till cykelförrådet. 

 

För skottning och sandning av parkeringen ansvarar de medlemmar som hyr parkeringsplats eller garage.

 

7.4.   Trappstädning

Trappstädning är sedan år 2014 utlagd på entrepenad. 

 

7.5.   Övrig trädgårdsskötsel

För den som önskar finns möjligheter till trädgårdsarbete. Kontakta styrelsen för inköp eller ersättning för utlägg om Du vill plantera blommor eller dylikt. Vill man bara rensa rabatter är även detta ett välkommet bidrag till föreningen. Trädgårdsverktyg finns dels i redskapsboden, dels i städskrubben i källaren mellan nr 13 och nr 15.

 

7.6.   Städdag

Föreningen har en städdag varje vår som annonseras genom meddelande i brevlådan. Alla föreningsmedlemmar uppmanas att delta vid städdagen. På städdagen ställs gården i ordning innan sommaren vilket bl.a. innebär att parkeringen och gården sopas ren från grus och buskar klipps. Som nämnts ovan hyr föreningen vid detta tillfälle en container vilken används för att kasta ris och dylikt. Ett annat syfte med containern är att föreningens medlemmar skall ges möjlighet att rensa sina förråd från skräp. Vårstädningen innebär även att husets allmänna utrymmen, t.ex. cykelförrådet, bastun och källarkorridorerna, städas. 

 

8.      Övrigt

Föreningen har anskaffat en utegrill (2008) som är tillgängliga för alla medlemmar. Tillbehör finns i det gamla soputrymmet utanför nr 13. Det hänglås som sitter på soputrymmet kan öppnas med nyckeln till ytterdörren. Grillkol och tändvätska finns normalt tillsammans med grillen De medlemmar som använder grillen bekostar inköp av tändvätska och grillkol. Tänk på att göra rent grillgallret när Du använt grillen.